Proposed Flag of United Cyprus / Προτεινόμενη σημαία της Ενωμένης Κύπρου / Birleşik Kıbrıs’ın Önerilen Bayrağı

Flags

The current situation / Η τρέχουσα κατάσταση / Mevcut durum

Proposed flag of Cyprus from the 2004 Annan Plan / Προτεινόμενη σημαία της Κύπρου από το Σχέδιο Ανάν του 2004 / 2004 Annan Planı’ndan önerilen Kıbrıs bayrağı

The island of Cyprus is split between Northern Cyprus and the Republic of Cyprus as a result of an ongoing dispute. There are constant talks of reuniting the island and this scenario would require a new flag. In 2004, the United Nations sponsored the “Annan Plan” for reunification which failed when put to a referendum. This scheme had a proposed flag design for United Cyprus but there are several problems with this flag. Firstly, it is too plain and uninspiring. Secondly, it uses blue all the way on one side to represent Greeks and red all the way on the other side to represent Turks, which emphasises division and separation. It may be true in real life that these populations are divided, but a flag representing unity should be optimistic and remind people of harmony rather than conflict. Thirdly, the layout puts one population on top of the other which could suggest a hierarchy to some. Therefore, here is my proposal.

Το νησί της Κύπρου χωρίζεται μεταξύ της Βόρειας Κύπρου και της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αποτέλεσμα μιας συνεχιζόμενης διαμάχης. Υπάρχουν συνεχείς συνομιλίες για την επανένωση του νησιού και αυτό το σενάριο θα απαιτούσε νέα σημαία. Το 2004, τα Ηνωμένα Έθνη χρηματοδότησαν το «Σχέδιο Ανάν» για επανένωση που απέτυχε όταν τέθηκε σε δημοψήφισμα. Αυτό το σχέδιο είχε έναν προτεινόμενο σχεδιασμό σημαίας για την United Cyprus, αλλά υπάρχουν πολλά προβλήματα με αυτήν τη σημαία. Πρώτον, είναι πολύ απλό και δεν εμπνέει. Δεύτερον, χρησιμοποιεί το μπλε από τη μια πλευρά για να εκπροσωπήσει τους Έλληνες και το κόκκινο από την άλλη πλευρά για να εκπροσωπήσει τους Τούρκους, το οποίο δίνει έμφαση στη διαίρεση και τον χωρισμό. Μπορεί να ισχύει στην πραγματική ζωή ότι αυτοί οι πληθυσμοί είναι χωρισμένοι, αλλά μια σημαία που αντιπροσωπεύει την ενότητα πρέπει να είναι αισιόδοξη και να υπενθυμίζει στους ανθρώπους την αρμονία και όχι τις συγκρούσεις. Τρίτον, η διάταξη βάζει έναν πληθυσμό πάνω από τον άλλο, ο οποίος θα μπορούσε να προτείνει κάποια ιεραρχία σε ορισμένους. Επομένως, εδώ είναι η πρότασή μου.

Kıbrıs adası, devam eden bir anlaşmazlık nedeniyle Kuzey Kıbrıs ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında bölünmüştür. Adayı yeniden birleştirme konusunda sürekli görüşmeler yapılıyor ve bu senaryo yeni bir bayrak gerektiriyor. 2004’te Birleşmiş Milletler, referanduma sunulduğunda başarısız olan yeniden birleşme için “Annan Planı” na sponsor oldu. Bu şema Birleşik Kıbrıs için önerilen bir bayrak tasarımına sahipti, ancak bu bayrakla ilgili birkaç sorun var. Çok sade ve sönük. Bir yanda Yunanlıları temsil etmek için mavi, diğer yanda Türkleri temsil etmek için kırmızıyı kullanır, bu da bölünmeyi ve ayrılığı vurgular. Gerçek hayatta bu nüfusların bölündüğü doğru olabilir, ancak birliği temsil eden bir bayrak iyimser olmalı ve insanlara çatışmadan ziyade uyumu hatırlatmalıdır. Düzen, bazılarına bir hiyerarşi önerebilecek bir popülasyonu diğerinin üzerine koyar. Bu nedenle, işte benim teklifim.

Note: My choice of designs do not reflect my political opinions.

Σημείωση: Η επιλογή των σχεδίων μου δεν αντικατοπτρίζει τις πολιτικές μου απόψεις.

Not: Tasarım tercihlerim politik görüşlerimi yansıtmıyor.

My proposal / Η πρότασή μου / Benim önerim

Proposed flag of United Cyprus / Προτεινόμενη σημαία της Ενωμένης Κύπρου / Birleşik Kıbrıs’ın Önerilen Bayrağı

First off, this design is simple enough to be remembered by a child, yet distinctive enough to be identified at a distance.

Πρώτα απ ‘όλα, αυτός ο σχεδιασμός είναι αρκετά απλός ώστε να θυμάται ένα παιδί, αλλά αρκετά μοναδικός για να αναγνωριστεί από απόσταση.

Öncelikle, bu tasarım bir çocuk tarafından hatırlanacak kadar basit, ancak uzaktan fark edilecek kadar da ayırt edici.

This design combines elements of flags representing the history and main populations of Cyprus: The layout is from the Byzantine flag, the red crescents are from the Ottoman, Turkish and Northern Cyprus flags, the blue cross is from Greek flags and the shiny copper is from the Republic of Cyprus flag and the 2004 Annan Plan flag. This recognises both the Greek and Turkish population of Cyprus as well as their history. The copper colour represents the extensive copper ores present on the island from ancient times. The ethnic symbols are intermingled to emphasise harmony and respect rather than conflict and division. This flag design is familiar and traditional-looking but also distinctive.

Αυτός ο σχεδιασμός συνδυάζει στοιχεία σημαιών που αντιπροσωπεύουν την ιστορία και τους κύριους πληθυσμούς της Κύπρου: Η διάταξη είναι από τη βυζαντινή σημαία, οι κόκκινοι μισοί από τις σημαίες της Οθωμανικής, της Τουρκίας και της Βόρειας Κύπρου, ο μπλε σταυρός είναι από ελληνικές σημαίες και ο λαμπερός χαλκός είναι από τη σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη σημαία του σχεδίου Ανάν 2004. Αυτό αναγνωρίζει τόσο τον ελληνικό όσο και τον τουρκικό πληθυσμό της Κύπρου καθώς και την ιστορία τους. Το χρώμα του χαλκού αντιπροσωπεύει τα εκτεταμένα μεταλλεύματα χαλκού που υπάρχουν στο νησί από την αρχαιότητα. Τα εθνικά σύμβολα συνδυάζονται για να τονίζουν την αρμονία και τον σεβασμό και όχι τη σύγκρουση και τη διαίρεση. Αυτός ο σχεδιασμός σημαίας είναι οικείος και παραδοσιακός, αλλά και μοναδικός.

Bu tasarım, Kıbrıs’ın tarihini ve ana nüfuslarını temsil eden bayrak unsurlarını birleştiriyor: Düzen Bizans bayrağından, kırmızı hilaller Osmanlı, Türk ve Kuzey Kıbrıs bayraklarından, mavi haç Yunan bayraklarından ve parlak bakır ise Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı ve 2004 Annan Planı bayrağı. Bu, Kıbrıs’ın hem Rum hem de Türk nüfusunu ve tarihlerini tanımaktadır. Bakır rengi, antik çağlardan beri adada bulunan geniş bakır cevherlerini temsil eder. Etnik semboller, çatışma ve bölünmeden ziyade uyumu ve saygıyı vurgulamak için karıştırılmıştır. Bu bayrak tasarımı tanıdık ve geleneksel görünüme sahip olmakla birlikte aynı zamanda benzersizdir.

Vector files available on request.

Διανυσματικά αρχεία διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος.

Vektör dosyaları istek üzerine mevcuttur.

Mock-ups of the proposed flag of United Cyprus / Μακέτα της προτεινόμενης σημαίας της Ενωμένης Κύπρου / Önerilen Birleşik Kıbrıs bayrağının maketleri
Construction sheet of the proposed flag of United Cyprus / Φύλλο κατασκευής της προτεινόμενης σημαίας της Ενωμένης Κύπρου / Önerilen Birleşik Kıbrıs bayrağının oranları

View and share this flag on other sites / Προβολή και κοινή χρήση αυτής της σημαίας σε άλλους ιστότοπους / Bu bayrağı diğer sitelerde görüntüleyin ve paylaşın:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s